Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

Glossari

alineació f Manera en què s’ordenen les línies de text d’un paràgraf.
sin. marginació
sin. justificació

asta f Traç vertical o diagonal d’una lletra.

audiència f Grup de persones a les quals va adreçat el producte editorial.

branding m Procés de crear i construir una marca de manera que sigui recognoscible, sigui per la seva imatge (creació de logo) o les seves peculiaritats.

camp reticular m És la unitat d’espai que resulta de la divisió de la superfície mitjançant una retícula o graella. Acostumen a ser proporcionals, encara que es poden unir entre si per a crear camps reticulars més complexos. L’alçària del camp reticular es determina pel nombre de línies de text i l’amplària, per les columnes.

carrer m Espai entre les columnes de text.

corondell m Filet que s’utilitza entre columnes de text.

costura f Línia per la qual plega una publicació.

CTP m Vegeu directe a planxa.

directe a planxa m Procés de traslladar l’art final als fotolits d’impressió.
sigla CTP

editorial de moda m Relat fotogràfic en el qual es narra una història visualment, amb valors estètics i artístics, i amb el qual es pretén transmetre una idea, una tendència o un concepte.

engammar v tr Utilitzar colors de la mateixa família cromàtica, de manera que tot quedi en tons similars i harmònics.

faixa f Recurs gràfic que marca la secció de la revista en la qual ens trobem.

filet m Línia vertical o horitzontal que s’utilitza per a marcar un espai o per a separar zones.

fulls d’estil m pl Etiquetes que permeten donar una sèrie d’atributs a un grup de textos, siguin de grandària, color, interlineat, etc., i de manera automatitzada.

gamma f Escala o gradació d’un color en funció de tots els seus matisos i saturacions.

gràcia f Petit adorn que apareix situat en els extrems de les línies dels caràcters tipogràfics.
sin. rematada
sin. terminal
sin. patí
sin. serif

jerarquitzar v tr Ordenar tots els elements de més gran a més petit, amb més o menys importància. En el cas del disseny, aquests paràmetres són visuals (grandàries, colors, etc.).

justificació f
sin. alineació

lecturabilitat f Facilitat que ofereixen els textos per a ser compresos. Es consideren factors com l’habilitat lectora, la formació del qui llegeix, el seu domini de l’idioma, la familiaritat amb la temàtica, etc.

llançat m Esquema de totes les pàgines d’una publicació on es marquen tant els plecs que la componen com els continguts que hi ha.

llegibilitat f Qualitat que té un text perquè pugui ser llegit. Es defineix quant a la seva forma, presentació i disposició.

manual d’estil m Guia composta pel conjunt de normes que regeixen el disseny d’una publicació.

marges m pl Espai en blanc que queda al voltant de la taca.

marginació f
sin. alineació

massa de gris f Espai imprès que marca la taca de la pàgina.

monstre m
sin. número zero

número zero m Primer esbós d’un projecte editorial.
sin. monstre

océ f Ozalid digital d’impremta per a comprovació.

ozalid m Prova d’impressió de cadascun dels plecs que la impremta duu a terme, ja muntats i complets per a imposició.

patí m
sin. gràcia

plantilla f Document que s’utilitza de model i punt de partida per a compondre un tema.

plec m Peça de paper que s’imprimeix, doblega i talla i que dona lloc a les diferents pàgines d’una publicació. Les pàgines que conté sempre han de ser múltiple de quatre.

preimpressió f Tot el procés posterior al disseny fins que es duu a terme la revisió final, abans d’enviar-ho definitivament a imprimir.

recorregut m Espai en blanc que s’ajusta entre els textos i les imatges.

reixeta base f Conjunt de línies horitzontals que marquen la col·locació dels textos a la pàgina de manera que se n’aconsegueixi una aparença ordenada.

rematada f
sin. gràcia

retícula f Estructura més o menys complexa de línies horitzontals i verticals que ens ajuda a ordenar de manera coherent tots els elements de la composició de la pàgina.

sagnat m Espai de seguretat que es deixa al voltant de la vora real de la pàgina per a evitar que quedi una línia sense imprimir en guillotinar el plec.

Sans Serif f Tipografia que no conté ornaments o terminacions, generalment anomenada de pal sec.

serif m
sin. gràcia

taca f Zona que cal imprimir, on es disposen els elements i que queda delimitada pel límit dels marges.

terminal m
sin. gràcia

tirada f Nombre d’exemplars impresos que conformen una edició.

trama f Degradat que es reprodueix creant un motiu i que se sol utilitzar com a recurs gràfic en pàgina.