Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

7. La portada

7.2. Elements d’una portada

7.2.3. Titulars

Els titulars que es col·loquin a la portada han de complir una funció de crida d’atenció potencial dels possibles consumidors. Han de ser intel·ligibles fàcilment i han d’atrapar el lector i despertar-li la curiositat. L’ús de les tipografies ha de ser coherent amb les fonts usades a l’interior de la publicació. Es poden utilitzar grandàries uniformes o es poden fer grans contrastos, cobrir la imatge o expressar èmfasi, etc.