Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

9. Tipus de publicacions digitals

9.4. El disseny digital centrat en l’usuari: user experience (UX)

9.4.2. Principis del disseny centrat en l’usuari

  • Entendre les necessitats dels usuaris, conèixer quines persones són les que faran ús del producte i les condicions i el suport en el qual serà visualitzat, per poder tenir-ho en compte a l’hora de dissenyar-lo.
  • Durant el disseny i desenvolupament, és convenient comptar amb l’ajuda dels usuaris per poder aconseguir la major informació possible. Involucrant-los, podem obtenir informació molt important per valorar solucions a problemes que vagin sorgint i fins i tot aconseguir noves propostes de disseny.
  • No cal equivocar-se a l’hora d’entendre el terme «usabilitat». Que un producte tingui una usabilitat acceptable no vol dir que sigui excessivament senzill, sinó que, a l’hora de dissenyar-lo, s’ha tingut en compte el perfil de la persona a la que va dirigit, el contingut que vol comunicar i la resposta que pretén aconseguir de l’usuari.