Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

9. Tipus de publicacions digitals

9.4. El disseny digital centrat en l’usuari: user experience (UX)

Quan un dissenyador s’enfronta a un disseny en suport digital, cal tenir molt en compte la persona a qui va dirigit el producte que estem dissenyant, l’usuari que haurà d’interpretar, entendre i saber manejar de manera intuïtiva les nostres interactivitats. Moltes vegades, les aplicacions o les pàgines d’internet es dissenyen tenint en compte només els objectius de negoci del producte, però no cal perdre de vista qui és la persona que utilitzarà aquest producte. Si no es té un coneixement adequat d’aquest usuari final, pot ser que el que estiguem dissenyant o bé no compleixi els seus objectius, o pugui ser que dissenyem coses que després no serveixin i malgastem temps i recursos fent una cosa que no compleixi la seva funció.

Exemple: podem dissenyar una interfície d’una botiga online en la qual el botó de compra no es percebi de manera natural i fàcilment per part de l’usuari, per la qual cosa serà un disseny fallit. Hem dedicat temps i esforç a dissenyar alguna cosa que no compleix la seva funció perquè l’usuari no interpreta aquest botó. Per aquest motiu, va sorgir l’anàlisi de l’experiència d’usuari, coneguda com UX.

9.4.1. Una definició d’UX

UX, sigles del terme en anglès User Experience, fa referència a l’anàlisi i interpretació de tot el procés d’interactuació entre un usuari amb un producte o servei digital. S’aconsegueix una bona UX a l’hora de dissenyar productes útils, fàcils d’utilitzar i que resultin interessants per a l’usuari. Es pot aconseguir una bona UX, si tenim un enfocament del disseny que se centri en la persona i les seves necessitats, i que, al mateix temps, compleixi amb els objectius de negoci, tenint sempre en compte les limitacions tècniques de què es disposa.

Donald Norman (2016), a «The Future of Design: When you come to a fork in the road, take it» (https://jnd.org), defineix l’experiència de l’usuari com un procés que requereix una comprensió profunda de les persones. Determina que ha de donar començament amb l’observació dels subjectes i, a partir d’aquí, determinar els problemes i les necessitats, que donaran lloc a una sèrie de proves, creació de prototips i test d’usuaris que tindran, finalment, una realització del projecte com més efectiva millor.