Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

6. Composició i posada en pàgina

6.4. Com es crea una jerarquia visual

6.4.3. La distribució dels elements

La ubicació dels elements també és important, ja que la seva posició en la jerarquia visual que establim dependrà del lloc de la pàgina que ocupin. Dins de la pàgina hi ha una sèrie de zones que són més visibles o que s’aprecien més ràpidament.

Disposició en la pàgina

També sol exercir un paper important l’alineació dels elements, la manera com apareixen ordenats. De vegades, un element trencador en un ordre estricte d’elements similars pot ser un bon recurs per a captar atenció. La repetició de formes, estils i elements fa que el lector s’acostumi als codis i aprengui inconscientment a reconèixer-los ràpidament. Elements similars tindran significats semblants. L’espai que es crea al voltant de l’element també afavorirà que l’element destaqui. És important vigilar els espais en blanc que es generen en el disseny, així com la seva relació amb les zones impreses. Un bon disseny ha de tenir unitat i coherència en la seva distribució. Aquesta percepció global és la que determinarà que el disseny sigui efectiu i estigui ben construït.

Disposició en l’espai