Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

7. La portada

7.3. Tipus de portades

En disseny editorial hi ha tres tipus bàsics de portades:

7.3.1. Portades figuratives

Les portades figuratives són les més habituals. Disposen d’una fotografia com a element visual principal. Se li poden afegir elements originals propis del disseny de la publicació. La seva funció és convidar el lector a submergir-se de ple en el producte.

Exemples de portades figuratives, amb una imatge com a element principal.