8. Plataformes per a la publicació digital editorial

8.2. Plataformes per a vendre llibres digitals

8.2.2. Google Play Books

Les polítiques de preus i de relació contractual queden definides i limitades per les condicions del servei. Els beneficis a obtenir, si donem exclusivitat al portal, són molt similars als d’Amazon. A més a més, Google té grans eines de promoció i indexació dels llibres que els fan molt accessibles. El lector podrà accedir al contingut des de qualsevol sistema operatiu i dispositiu.

Avantatges

  • Ús del format estàndard EPUB per a les publicacions digitals, cosa que ens permet accedir a les últimes funcionalitats tècniques i tenir accés al funcionament tècnic del format.
  • Format EPUB lliure, el codi del qual podem editar i modificar.
  • Públic objectiu molt elevat: Google Books és la 2/3 plataforma de venda de llibres electrònics.

Inconvenients

  • Condicions de venda no lliures encara que el format ho sigui. Google imposa unes restriccions sobre els beneficis i ens obliga a mantenir una exclusivitat si volem maximitzar el benefici per exemplar.
  • Marge de benefici del producte del 30-35%, que pot arribar a límits més alts si no venem en exclusivitat.

Més informació: 2.2.2 «EPUB» i 3.4.2 «Creació d’un arxiu en format EPUB»