1. Introducció a l’ecosistema de producció editorial digital

1.2. Preparació d’un projecte editorial: reptes inicials

Com comentàvem, no és possible afrontar el procés d’edició digital dels continguts sense determinar a priori algunes qüestions conceptuals i tècniques sobre el nostre projecte.

Per tant, en aquesta fase haurem de plantejar i respondre algunes preguntes indispensables per a ser capaços de determinar el camí a seguir per a produir un contingut editorial determinat. Per a fer-ho, plantejarem un mapa conceptual de decisions que tot creatiu ha de recórrer per a definir la seva via d’actuació. En aquest mapa analitzarem la tipologia del contingut, determinarem quin és l’objecte digital que més encaixa amb els nostres objectius, i prendrem decisions sobre el format a usar, que determinaran, de manera substancial, les eines a fer servir.

Com és evident, però, un mapa conceptual per si sol, sense una explicació dels conceptes i les relacions que el formen, no tindria cap sentit, seria molt poc resolutiu. És important que, per a ser capaços de recórrer aquest camí conceptual i tècnic, tinguem prou coneixement de l’ecosistema de l’edició digital per a prendre decisions coherents, solvents i sobre la base d’un discurs tècnic sostenible.

Hi ha tres grans reptes que hem d’afrontar per a produir continguts editorials digitals:

  1. Quin és l’objecte editorial que volem crear tenint en compte l’objectiu del projecte?
  2. Quin és l’objecte digital que volem desenvolupar tenint en compte la tipologia del contingut a produir?
  3. A quines vies de distribució i comercialització del producte volem accedir?