3. Eines i llenguatges (workflow)

3.5. Quarta fase: test i depuració del producte

3.5.1. Introducció

Una de les fases més importants per a la producció editorial digital, probablement la més important, és la fase de test i depuració de l’objecte digital produït. Això és així perquè si atenem a l’ecosistema editorial digital que hem definit, i la seva heterogeneïtat pel que es refereix a dispositius de lectura, programari de lectura, formats i vies per a la publicació digital, ens adonarem que és molt important verificar que la feina que hem fet dona els resultats que esperàvem en tots els entorns de lectura possibles.

La interpretació més o menys lliure que fan alguns sistemes i programes de les especificacions dels formats i els llenguatges, i les diferents opcions per a crear-los, fan imprescindible un procés de test, revisió i depuració del contingut a gran escala. I diem a gran escala perquè no n’hi ha prou amb obrir el contingut que hem creat amb un dispositiu de lectura i verificar que aquest funciona correctament, sinó que és molt important maximitzar tant com sigui possible els dispositius i sistemes diferents en què farem les proves.