2. Producció editorial digital: objectes, formats i eines

2.4. Documents digitals «concrets»: formats

Hem creat aquesta categoria genèrica per recollir altres documents que no són llibres ni revistes digitals i que a voltes tenen relació amb la producció editorial digital, tot i que també s’associen al disseny gràfic de publicacions.

En aquest cas ens referim a catàlegs de productes, catàlegs d’obres d’art, reculls d’exposicions, làmines, còmics, etc.

Atesa aquesta característica principal, acostumem a usar formats fixos per a crear aquest tipus de documents, sobretot PDF, entre altres motius perquè són publicacions que s’ofereixen normalment també en paper. Així, tot i que, com ja hem insistit anteriorment, la tendència cap als formats web i l’ús de llenguatges de marcatge semàntic i estilat és cada cop més habitual en aquest tipus de publicacions, la transició cap a aquests és encara incipient en alguns sectors comercials.

En el cas que haguem de produir una publicació d’aquest tipus serà indispensable tenir en compte si aquesta serà impresa en paper o no; en el cas que ho sigui, haurem d’usar un format com PDF que ens permeti mantenir l’aspecte de la publicació quan l’imprimim. La versió digital d’aquest contingut, normalment, per no passar per un procés de reconversió, s’oferirà també en PDF per descarregar o visualitzar en línia.

El procés de creació d’aquest tipus de documents serà el mateix que s’usa per a desenvolupar publicacions fixes amb InDesign o Scribus, siguin aquests llibres digitals visuals o revistes.

Evidentment, si tenim l’opció d’oferir aquest tipus de documents en línia, i no depenem de la posició fixa dels elements, serà possible usar formats com EPUB o publicar el contingut en línia usant els llenguatges per a la web. De nou, de la tipologia del contingut, i de les vies de distribució i publicació d’aquest, en dependrà l’elecció tècnica sobre el format i les eines de creació.