7. Models de negoci per a la publicació editorial digital

7.1. La relació indissociable entre format, objecte i model de negoci

En l’apartat 2 «Producció editorial digital: objectes, formats i eines» hem insistit molt que l’ecosistema actual ens ofereix moltes opcions diferents, tant a l’hora de crear un objecte editorial digital com a l’hora de publicar-lo comercialitzar-lo a la xarxa.

Hem definit un ecosistema en què les decisions que prenguem quan escollim un objecte o un altre, un format o un altre, un programari, determinaran de manera molt significativa les opcions que tindrem per a publicar i comercialitzar un producte editorial. En aquest cas, a diferència d’altres sectors relacionats amb la creació de continguts (àudio, vídeo, etc.), el procés tècnic que haguem seguit per a crear l’objecte editorial determinarà les possibilitats comercials o, en tot cas, la feina extra que haurem de fer per a poder-hi accedir.

Sempre podrem transformar el nostre objecte en altres formats, o modificar-ne la constitució tècnica per adaptar-la a determinats requisits formals que les plataformes de publicació digital ens exigeixen, però si no hem tingut en compte, a priori, quines plataformes de publicació volem usar i quins són els formats que usen aquestes, el procés pot ser molt més llarg i tediós.

Si bé és cert que hi ha opcions que són universals, en les quals podem escollir comercialitzar qualsevol contingut digital independentment del seu format, són menors i prenen al creador una gran part de la capacitat de modificar i intervenir en la visualització final del producte.

Si hom vol oferir continguts actualitzables permanentment, per exemple, és poc realista pensar que l’usuari descarregarà periòdicament d’un servidor les noves versions a mesura que aquestes estiguin disponibles i, per tant, haurem d’intentar oferir un contingut en línia en què l’actualització del contingut és pugui fer automàticament. En aquest cas necessitarem que el contingut pugui ser mostrat a la xarxa i que, per tant, usi els llenguatges per a la web o formats que prenen com a referència aquests llenguatges, com el format EPUB.

La definició i classificació de les diferents opcions comercials disponibles no és senzilla, i s’esdevé en un entorn en què les fronteres conceptuals es desdibuixen donant lloc a productes i solucions híbrids. No obstant això, plantejarem les característiques bàsiques de cada un dels models possibles per a ser capaços d’entendre quines són els possibilitats per a comercialitzar un producte editorial digital.

I ho farem des d’una òptica que pretén abastar des dels models actualment en ús, els més populars, fins als de recent implantació i que es basin en l’evolució de les tecnologies per a la web. La tendència a la publicació digital en línia és un fet en tots els sectors digitals, com ja hem dit, i en aquest procés s’han generat un conjunt de noves oportunitats per a catalogar, indexar, manipular i visualitzar els continguts editorials digitals.

Classificarem els diferents models de negoci per a les publicacions digitals en dos grans grups. En primer lloc, el que anomenem models clàssics, perquè són «traduccions» digitals dels models de negoci convencionals, i, en segon lloc, els nous models digitals.

La classificació que presentem és una diferenciació conceptual que es basa en el fet que els models digitals no eren possibles, o eren molt difícils d’aplicar, en l’entorn analògic anterior.

Models clàssics Models digitals
  • Venda directa d’exemplars
  • Accés per subscripció
  • Ingressos per publicitat
  • Freemium/Premium
  • Actualització permanent
  • Open Access / Pay what you want
  • Finançament col·lectiu
  • Continguts parcials
  • Continguts personalitzats (compendis)
  • Etc.