1. Introducció a l’ecosistema de producció editorial digital

1.4. Quin és l’objecte digital que recollirà la proposta?

Pel que fa a la tipologia del contingut, no podem tractar de la mateixa manera un contingut purament textual, en el qual el redimensionament de l’objecte no condicionarà el resultat final, que un de centrat totalment en les imatges, en el qual necessitem un disseny que no admeti modificacions que puguin alterar el resultat visual. És per això que trobarem grans diferències entre l’edició del contingut textual —amb algunes imatges suplementàries si es vol—, totalment adaptable i molt apte per a la variabilitat digital, i les publicacions en què el disseny, la col·locació de les imatges respecte al text o la seva convivència en un mateix espai visual determinen la transmissió del missatge.

En el primer cas haurem de prioritzar la màxima compatibilitat del contingut, usant els formats, les eines i els llenguatges que ens permetin produir un contingut multidispositiu, multisistema i, sobretot, amb una alta capacitat de resposta davant els canvis en el marc de visualització (zooms, variacions dels marges, de la mida de la pantalla, de la tipologia, etc.). En el segon cas, haurem de buscar solucions adaptables a l’entorn actual que ens permetin garantir, en la mesura del possible, que la proporcionalitat i la posició del text respecte a les imatges es mantenen, encara que hi hagi modificacions en l’entorn reproductiu.

La diferència entre el tractament del contingut purament textual i aquell en què els recursos gràfics o audiovisuals són protagonistes afecta el desenvolupament de qualsevol producció editorial digital, si bé és cert que aquest fet és més o menys significatiu en funció de la resposta que donem a la segona qüestió que plantejàvem:
si el contingut que oferim estarà disponible en línia o no.

Tipus d’accés als continguts. Llenguatges i objectes relacionats
Figura 2. Tipus d’accés als continguts. Llenguatges i objectes relacionats

En el cas del contingut en línia, com veurem posteriorment, les opcions disponibles per a publicar continguts són més limitades pel que fa als formats i els llenguatges per a la publicació editorial. L’ús d’HTML i CSS com a llenguatges de referència fa que sigui molt més senzill oferir diferents opcions de visualització del contingut adaptant-lo a les variables de l’entorn i provocant una resposta dinàmica d’aquest davant les peticions de l’usuari.

Com anirem veient al llarg del plantejament de la resolució dels reptes per a la producció editorial digital, haurem de prendre decisions en què intervindran diferents variables o condicionants que caldrà tenir en compte. Per tant, en molts casos, no es tracta d’un procés seqüencial entre reptes o dubtes a resoldre, sinó que aquests s’hauran de plantejar en paral·lel.

Vegem aquest repte ara en forma de preguntes que anirem responent al llarg dels punts que segueixen, quan definim els diferents objectes digitals possibles i les vies per a crear-los.

Preguntes a realitzar-nos abans de concebre el contingut d’una publicació digital
El contingut a produir és purament textual, o amb un percentatge reduït de contingut gràfic o audiovisual que és suplementari?

O, al contrari, el contingut no textual és protagonista i central per a comunicar el missatge?

Necessitem permetre algun grau d’intervenció per part del lector? És a dir: que aquest pugui modificar o alterar el contingut visualitzat (petites interaccions, animacions usables, etc.)?

Necessitem que el contingut s’actualitzi periòdicament? És a dir, que estigui disponible en línia? O és contingut fix, que un cop entreguem al lector ja no actualitzarem més?

Tot i tenir un objecte descarregable com a resultat, tenim la necessitat d’enllaçar a contingut en línia? De quin tipus?