Projecte I: Identitat i marca


Gemma San Cornelio PID_00244597
Primera edició: febrer 2017

3. El projecte de marca

3.2. De la marca a la identitat corporativa

Reprenent els aclariments conceptuals tractats en el primer punt sobre la relació de la marca amb la identitat corporativa, resulta interessant aprofundir una mica més en l’assumpte, per a saber, en el moment d’enfrontar-nos a un encàrrec, quin tipus de marca tenim entre mans. Si és el cas que la marca és única dins d’una organització, llavors la identitat corporativa estarà molt més estrictament relacionada.

Com dèiem, la identitat corporativa és el conjunt d’aspectes que defineixen el caràcter o personalitat d’una organització (Simoes i altres, 2005) i representa la manera que l’organització tria per a identificar-se a si mateixa en relació amb els seus públics (Zinkhan i altres, 2001).

Així doncs, s’apliquen els principis del brand management de productes i serveis a l’organització com un tot. La identitat corporativa seria aquella vinculada a la marca corporativa, que representa el nivell de marca més alt i globalitzador a escala organitzacional.

La identitat d’una marca (brand identity) es refereix als atributs essencials que identifiquen i diferencien una marca de les altres en el mercat. En aquest sentit, la identitat corporativa seria el conjunt d’atributs fonamentals que assumeix una marca corporativa com a propis i la identifiquen i distingeixen de les altres, i està formada per un conjunt de trets de personalitat que l’organització vol emfatitzar en els seus públics.