Projecte I: Identitat i marca


Gemma San Cornelio PID_00244597
Primera edició: febrer 2017

2. Disseny de marques

2.3. Paràmetres de qualitat de les marques

2.3.14. Pregnància

Aquest paràmetre té a veure amb la capacitat d’una forma per a ser assimilada i recordada. La major o menor capacitat (i rapidesa) que un signe té per a «quedar-se gravat» en la memòria dels públics és una qüestió de màxima importància, i té a veure amb la simplicitat, l’harmonia i la coherència de les formes, així com amb la seva lògica compositiva. Un paràmetre crucial, per tant, per a assolir posicionaments de la manera més ràpida i rendible possible. Abans de posar-nos a dissenyar, convé saber a quina velocitat és convenient que es recordi la marca del nostre client.

La pregnància és un concepte que prové de la psicologia de la percepció de la Gestalt, i significa «bona forma». Les formes senzilles són més pregnants que les complexes. Per tant, les formes bàsiques –cercle, triangle i quadrat (cas de Deutsche Bank)– seran més pregnants que les seves derivacions.
20117_37

 

Sempre cal tenir en compte que en les marques hi ha una pregnància visual i una pregnància verbal. En aquest sentit, la marca Schweppes seria més pregnant que la de Fanta.
20117_38