Projecte I: Identitat i marca


Gemma San Cornelio PID_00244597
Primera edició: febrer 2017

2. Disseny de marques

2.3. Paràmetres de qualitat de les marques

2.3.9. Llegibilitat

Com hem dit, aquest paràmetre té a veure amb la reproductibilitat, però es refereix més aviat a les condicions de lectura per part dels públics. Abans de posar-nos a dissenyar, per tant, cal saber amb quines condicions i a quina distància s’haurà de llegir la marca del nostre client.

Una reproducció excel·lent dels signes no garanteix necessàriament un registre visual unívoc en totes les condicions de lectura: fixa o mòbil, propera o distant, lenta o ràpida, en mides molt petites o molt grans, amb poca o amb molta llum, amb el motiu una mica desenfocat, etc. Si la lectura distant és una condició a la qual estaran sotmesos els signes, la claredat de lectura haurà de ser màxima i segurament haurà d’estar reforçada per un color corporatiu potent (per exemple, BP), ja que es tracta del primer signe detectable per l’ull.

Per contra, les targetes de crèdit són un exemple de condicions de llegibilitat complicades en un espai reduït. Si comparem el rendiment de les marques en aquest format, veiem que en aquest cas Visa seria la que millor llegibilitat aporta.
20117_31