Projecte I: Identitat i marca


Gemma San Cornelio PID_00244597
Primera edició: febrer 2017

2. Disseny de marques

2.2. Components d’una marca gràfica

Hi ha diverses teories al voltant dels elements que componen una marca, encara que la majoria dels autors convenen a assenyalar els següents:

  1. Nom o fenotip: també conegut com a naming, constitueix la identitat verbal de la marca. Resulta un dels seus actius més importants, ja que, a més del seu potencial impacte en el consumidor, és dels pocs elements que arriben a romandre inalterables amb el transcurs del temps.
  2. Logotip: terme relatiu al nom de l’empresa, compost en una tipografia concreta, sense necessitat d’anar acompanyat de cap element gràfic addicional.
  3. Símbol: signes gràfics que funcionen amb graus d’abstracció diferents, de vegades com a icones i d’altres actuant com a emblemes de l’empresa a la qual representen. També és conegut com a anagrama. De vegades, el logotip (tipografia) i el símbol (forma) apareixen fusionats, i aleshores parlem de logosímbol.
  4. Tipografia: és comunament acceptat que la tipografia és un element fonamental, és «la gramàtica bàsica» del disseny gràfic. Una bona tipografia facilita la lectura i, per tant, la capacitat que el missatge romangui en la ment del consumidor. Forma part, i fins i tot pot generar per si sola, una identitat, però la seva missió és transmetre missatges, per la qual cosa els tipus han de ser escollits per la seva llegibilitat. Han de tenir un significat i estar relacionats amb la imatge que l’empresa vol transmetre.
  5. Color: el color és un dels elements generadors d’identitat més importants i distintius, de manera que és difícil entendre la gran majoria de les empreses sense el seu color o colors característics. Les connotacions psicològiques del color ens són, en major o menor grau, familiars. En algunes ocasions, la tria del color obeeix a factors culturals o orígens tradicionals. En altres, és deguda a la connotació que se’n desprèn, a alguns elements del logo i fins i tot poden arribar a aparèixer per motius merament arbitraris. El color, a més, pot fer referència al sector de l’empresa o al seu origen, i fins i tot pot tenir implicacions emocionals.