Projecte I: Identitat i marca


Gemma San Cornelio PID_00244597
Primera edició: febrer 2017

2. Disseny de marques

2.3. Paràmetres de qualitat de les marques

2.3.12. Singularitat

Identificar, és a dir, «distingir-se dels altres», és una de les funcions principals de la marca gràfica. Com tots, és un paràmetre regulable i exigible en major o menor mesura en funció del sector i el context de competència del cas. Un banc necessita un nivell de singularitat mitjà-alt, mentre que per a una companyia telefònica és molt alt; a l’altre extrem, un hospital, per exemple, pràcticament en té prou amb la mateixa singularitat del seu nom.

Identificar és diferenciar. Però els graus necessaris de singularitat de marca varien, i molt: tenir menys singularitat de la necessària retardarà el reconeixement de la institució o empresa. En canvi, tenir més singularitat de la necessària provocarà una identificació incorrecta.

Les empreses de gas s’assemblen molt entre si –fins i tot en l’àmbit internacional–, atès que totes contenen una espècie de flama.
20117_34

No s’ha de confondre la singularitat amb cridar l’atenció. Les marques Mercedes Benz i Rolex són molt singulars; en canvi, les de Starbucks i Texaco són molt cridaneres.
20117_35

Singularitat és distingir-se dels altres. Es pot assignar algun element que individualitzi la marca. S’és singular només en relació amb altres. S’ha d’ajustar al grau exacte requerit pel cas.