Tipografia


Coral Piferrer / Inés Bullich Corcoy / Juan José Pons Tarranzo PID_00284495 Tercera edició: setembre 2021

3. Textos

3.6. Ajustos de partició i justificació

Per a compondre un bloc de text justificat les aplicacions de maquetació segueixen la rutina següent: en primer lloc van omplint les línies d’esquerra a dreta amb els successius caràcters fins a arribar al final de la columna. Si l’última paraula no hi cap, poden tallar-la o no, depenent de si els ho hem indicat i de si les regles de partició de l’idioma amb el qual estiguem treballant ho permeten. Després acomodaran els espais perquè la línia arribi exactament fins a l’extrem dret de la columna. En primer lloc modificaran els espais entre paraules i després, els espais entre lletres segons els paràmetres indicats en la taula de justificació.

Els ajustos de partició permeten determinar la relació entre un millor espaiat i una menor quantitat de partició de paraules. A l’InDesign es troben en la taula de configuració de «separació per síl·labes» i també es pot evitar que se separin les paraules en majúscula i l’última paraula d’un paràgraf. És important limitar el màxim de guions seguits en filera (límit de separació); l’ideal seria limitar-los a un o dos, sempre que es mantingui un espaiat correcte.

Figura 91

Figura 98

 

Els ajustos de justificació són les especificacions que es donen a un text per a determinar els espais màxims, mínims i òptims entre paraules i lletres. Els valors per defecte de l’InDesign són 80%, 100% i 133% per a l’espaiat entre paraules i 0%, 0% i 0% per a l’espaiat entre lletres.

Figura 92

Figura 99

 

Un bon punt de partida per a començar a provar valors és adjudicar 90%, 100% i 110% per a l’espaiat entre paraules i –5%, 0% i 5% per a l’espaiat entre lletres, encara que no hi ha fórmules màgiques per als paràmetres de partició i justificació. És més, es necessiten diferents taules depenent del tipus de lletra, del cos i, sobretot, de l’amplada de columna. És important entendre com funcionen i provar els diferents efectes que tenen sobre la columna de text.

Figura 93

Figura 100

 

Conclusions

Els ajustos de partició permeten determinar la relació entre un millor espaiat i una menor quantitat de partició de paraules.

Els ajustos de justificació són les especificacions que es donen a un text per a determinar els espais màxims, mínims i òptims entre paraules i lletres.