Tipografia


Coral Piferrer / Inés Bullich Corcoy / Juan José Pons Tarranzo PID_00284495 Tercera edició: setembre 2021

2. Paraules

2.3. Jerarquia tipogràfica

L’ordre dels elements és una tasca fonamental per al dissenyador. Permet una comunicació més àgil i clara. La jerarquia visual ordena els continguts, donant més o menys importància a cada element. Es pot transmetre mitjançant variacions espacials (sagnat, interlineat, ubicació) i gràfiques (escala, estil, color). Cada element tindrà un nivell de jerarquia en funció del recurs (o recursos) que s’apliqui. És essencial mantenir el mateix criteri en cada material per a evitar confondre el lector (per exemple, tots els subtítols del mateix nivell amb la mateixa sèrie).

Hi ha una infinitat de possibilitats, però s’ha d’evitar caure en la redundància. Es recomana utilitzar els mínims recursos per a cada nivell i mai més de tres. Si se n’utilitzen massa, es perd la força de cadascun dels recursos aplicats.

Figura 47

Figura 52

Una família tipogràfica completa ofereix molts recursos, però és important no excedir-se en la utilització de massa sèries. Amb una família amb molts pesos es poden aconseguir nivells de contrast diferents. Un contrast baix és poc eficaç i confús, mentre que un contrast alt s’ha d’utilitzar amb moderació.

Figura 48

Figura 53

L’ús de famílies diferents també pot ajudar a jerarquitzar, però és essencial que la tria ofereixi una bona combinació i no fer servir més de dues o tres famílies en un mateix material. Igual que amb la combinació de sèries, cal que hi hagi un cert contrast per a fer evident la jerarquia. Per a això és recomanable evitar combinacions de famílies del mateix estil o similar; per exemple, Times amb Georgia o Futura amb Avenir.

Figura 49

Figura 54

Per a ressaltar una paraula o frase en un text continu n’hi ha prou amb un senyal. En general s’utilitza la sèrie itàlica, encara que es poden fer servir molts altres recursos (canvi de pes, caixa alta, canvi de color, etc.).

Figura 50

Figura 55

Es pot organitzar la mateixa informació amb nombroses variacions simples utilitzant només una família tipogràfica. És fonamental comprendre la importància de cada element per a poder fer una jerarquia adequada. Es tracta de destacar la informació prioritària que permeti comprendre al més ràpidament possible el missatge que es pretén comunicar.

Figura 15

Figura 56

Un dels elements més importants d’un llibre és l’índex de continguts. La seva funció bàsica és ajudar els lectors a trobar informació rellevant i proporcionar un esquema visual de com s’organitza el llibre. És important que el seu disseny sigui funcional, però també ha de ser visualment atractiu, ja que és una de les pàgines que els possibles compradors solen mirar. De vegades també cal diferenciar els continguts en diversos idiomes. En l’exemple següent es pot veure un índex en anglès (pàgina esquerra) i en castellà (pàgina dreta).

Figura 52. Catàleg «Lienzo Norte»

Figura 57. Catàleg «Lienzo Norte»

Font: http://inesbullich.com/portfolio/lienzo-norte

 

Conclusions

L’ordre dels elements permet una comunicació més àgil i clara. La jerarquia visual ordena els continguts, donant més o menys importància a cada element.

Cada element tindrà un nivell de jerarquia en funció del recurs (o recursos) que s’apliqui. Es recomana utilitzar els mínims recursos per a cada nivell i mai més de tres.

Es pot organitzar la mateixa informació amb nombroses variacions simples utilitzant només una família tipogràfica. És fonamental comprendre la importància de cada element per a poder fer una jerarquia adequada. Es tracta de destacar la informació prioritària que permeti comprendre al més ràpidament possible el missatge que es pretén comunicar.

Un dels elements més importants d’un llibre és l’índex de continguts. La seva funció bàsica és ajudar els lectors a trobar informació rellevant i proporcionar un esquema visual de com s’organitza el llibre.