Tipografia


Juan José Pons Tarrazo / Inés Bullich Corcoy PID_00255278

3. Textos

3.1. Composició de caràcter i composició de paràgraf

L’assignatura de Tipografia es divideix en quatre mòduls: lletres, paraules, frases i textos. La lletra és la unitat mínima de qualsevol contingut textual. A partir de la combinació de lletres generem paraules, la successió de les quals donarà lloc a frases. Si la frase s’estén més enllà d’una línia, generarà una ordenació consecutiva d’aquestes, fins que l’última línia es trobi amb un punt i a part. Aquest signe marcarà el final del conjunt de frases, que anomenem paràgraf. Un text pot estar format per un paràgraf o més que guarden relació entre si. Cada paràgraf expressa, normalment, una idea. Els textos expressen missatges complets de manera clara i ordenada.

Les aplicacions de maquetació solen diferenciar la composició de textos en dos apartats: la composició del caràcter i la composició del paràgraf. El primer agrupa paràmetres com la font, la sèrie, el cos, l’interlineat, el tracking, el kerning, etc. La composició de paràgraf, per la seva banda, permet editar paràmetres com, per exemple, l’alineació de paràgraf, la sagnia, l’assignació d’espais entre paràgrafs i altres factors.

Figura 79. Panells de caràcter i paràgraf d’InDesign (Adobe)

Figura 79. Panells de caràcter i paràgraf d’InDesign (Adobe)

 

Per a maquetacions més complexes són útils els panells d’estils de caràcter i paràgraf. El panell d’estils de caràcter permet crear, anomenar i aplicar estils de caràcter al text dins d’un paràgraf, mentre que el de paràgraf, a paràgrafs complets. Els estils es desen en un document i es mostren en el panell cada vegada que s’obre el document. Permeten aplicar un conjunt d’atributs de format a un text en un sol pas. De vegades, els estils de paràgraf i de caràcter s’anomenen estils de text. En canviar el format d’un estil, s’actualitza tot el text al qual s’hagi aplicat amb el nou format.

 

Conclusions

Els textos expressen de manera clara i ordenada missatges complets. Les aplicacions de maquetació solen diferenciar la composició de textos en dos apartats: la composició del caràcter i la composició del paràgraf.