3. Repte 3. Interaccions

3.5. Teclat

Igual que podem interaccionar amb el ratolí, també ho podem fer amb el teclat. En els exemples 5-16, 5-17, 5-18 i 5-19, s’introdueixen les variables i funcions següents:

1. keyIsPressed
2. textSize()
3. textAling()
4. text()
5. key
6. keyCode

Exercicis

  1. Feu per a cadascuna de les funcions i variables que es tracten en aquest apartat una breu descripció del seu funcionament.
  2. Dibuixeu un cercle i feu que canviï de color quan premeu una tecla.
  3. Dibuixeu un cercle blanc que canviï de color segons la tecla que es premi. Així, si es prem la tecla B, el fons del cercle es pintarà de blau i si es prem la tecla V, de vermell.