2. Repte 2. Autòmats

2.2. Primera part: variables i operacions

2.2.1. Variables

Podem considerar les variables com un magatzem on guardarem un valor. Encara que a priori sembla una cosa poc útil, el fet és que podrem modificar aquest valor amb el nostre programa. Per exemple, si volem comptar alguna cosa, farem servir una variable per a guardar el valor que tingui aquest comptador. I l’haurem de modificar cada cop que ens calgui comptar un element més.

Tot i ser molt importants, fer servir variables és tan senzill com sembla.

En els exemples 4-1 i 4-2 del llibre, trobem un primer cas de treball amb variables. En el 4-1 tenim tres cercles que dibuixem segons les mides que hem guardat a dues variables. En el 4-2 tenim el mateix codi, però hem modificat el valor d’aquestes dues variables per a modificar la mida dels tres cercles sense necessitat de canviar els valors a les tres instruccions.

Proveu el programa de l’exemple 4-1 i modifiqueu diversos cops els valors que donem a les variables. Veureu que canvien les tres el·lipses alhora:

y = 60; d = 80

y = 100; d = 80

y = 60; d = 150

Per a poder fer servir les variables, el primer que hem de fer és declarar-les. La declaració ens serveix per a saber quines són les variables que estem fent servir i, així, evitar repetir variables o intentar fer servir variables on no hem guardat cap valor.

Sempre declararem les variables fent servir la instrucció var seguida del nom de la variable.

var x = 5;

Creem la variable x i li donem el valor de 5.

var x;
x = 5;

Aquí fem el mateix però en dues operacions. A la pràctica, no hi ha cap diferència, tot i que és preferible fer-ho amb una sola instrucció perquè d’aquesta manera segur que no oblidarem donar un valor inicial a la variable.

Com veiem, hem donat un nom a la variable: x. Aquest nom no és habitualment un bon nom de variable i sempre serà millor fer servir noms de variables que descriguin el valor que estem guardant dins.

On declarem les variables? Doncs dependrà. De moment, ho farem fora de les dues funcions setup() i draw(), però també declararem les variables en altres llocs. Ja ho veurem.

JavaScript és un llenguatge que distingeix les majúscules de les minúscules. Això vol dir que un nom de variable com unComptador és diferent del nom de variable Uncomptador. Els noms de les variables poden tenir qualsevol longitud. Les regles per a crear noms de variables vàlids són les següents:

  • El primer caràcter ha de ser una lletra (en majúscules o minúscules) o un caràcter de subratllat (_). No es pot utilitzar un número com a primer caràcter.
  • Els caràcters següents han de ser lletres, números o caràcters de subratllat (_).
  • El nom d’una variable no pot ser una paraula reservada (són paraules reservades els noms de les instruccions JavaScript).

Com veieu, les possibilitats per a posar noms de variables són moltes. Però ens cal ser endreçats, per la qual cosa habitualment farem servir aquesta convenció:

  • Sempre començarem els noms de les variables amb lletra minúscula.
  • Si volem posar un nom compost, farem servir les majúscules per a separar: per exemple: unCotxe, laMevaVariable.
  • Normalment, no farem servir ni números ni el caràcter de subratllat.

En l’exemple 4-3 veiem algunes variables predefinides de p5.js. Les variables predefinides són variables que ja tenen un valor guardat.