3. Els sis passos senzills del TFG

3.5. La memòria

Com en qualsevol projecte d’una certa envergadura, el TFG requereix que feu una memòria que expliqui tots els aspectes essencials que heu abordat. Ha de contenir aspectes com, per exemple, la definició i elecció del tema (pas 1 d’aquesta guia) i, a més, també se n’afegiran altres de nous com ara les conclusions que són un punt molt important del TFG, i també la projecció que pot arribar a tenir el TFG o línies futures de treball.

El TFG és un document que està destinat a ser llegit i avaluat, per tant, us animem a ser molt curosos amb l’estructura i la redacció de la memòria, ja que és com una targeta de presentació del vostre TFG. Penseu que algú que no coneix el vostre TFG s’ha de fer una idea perfecta de les vostres hipòtesis, context i del desenvolupament dut a terme solament llegint-lo. Us recomanem que també afegiu, si és necessari,  screenshots explicatius en què us pugueu recolzar per a explicar processos o dissenys, i no tingueu problemes a afegir hipervincles o tot allò que cregueu que facilitarà la seva comprensió al tribunal. Paral·lelament, els consultors i professors us aniran donant indicacions específiques perquè és possible que, depenent de la forma de cada treball, l’estructura recomanada per a cada memòria pugui ser una mica alterada per a adaptar-se millor a les circumstàncies i peculiaritats del vostre TFG.

Estructura recomanada per a la memòria

  1. Portada. Aquí s’han d’incloure les dades necessàries per a identificar el treball i la seva autoria. El títol ha de ser breu, concís, exacte i clar. També s’ha d’indicar que es tracta d’un TFG, la titulació i la data de finalització del TFG.
  2. Taula de continguts. Ha de recollir totes les parts del treball, en l’ordre en què apareixen i amb indicació de la pàgina en què es poden trobar.
  3. Introducció. Aquí us haureu de centrar a resumir la justificació temàtica, els vostres objectius, interès, metodologia i la planificació que vau dissenyar a l’inici del TFG.
  4. Cos del treball. És la secció més extensa i important, el contingut de què varia segons la metodologia o la naturalesa del TFG. És on col·loquialment diem que hi ha la «molla de carn». Es tracta de la presentació del vostre experiment/solució de principi a fi, descrivint amb detall i explicant fins a on heu arribat. Si us ajuda, podeu incloure seccions o capítols mantenint una jerarquia en la presentació dels continguts perquè ajudi en la comprensió del text. És la part més llarga de la memòria que, de manera sintètica, respon a la vostra pregunta inicial, és a dir, el que aporta el vostre projecte i fa que sigui original. Aquest és un entrenament molt valuós, ja que en multitud de situacions de l’entorn professional cal explicar que el que s’ha fet té un sentit i aporta un valor afegit.
  5. Conclusions finals. Les conclusions són un exercici molt important per a l’estudiant. No solament perquè constitueixen una reflexió entorn de la qüestió en si (S’ha resolt el que es volia resoldre?, El que he dissenyat compleix amb els objectius que em vaig plantejar?) sinó que també ha de reflectir un sentit autocrític que respongui a preguntes del tipus: Estic satisfet amb el resultat final? De quin peu coixeja més el projecte? Quins són els punts forts del TFG que es podrien potenciar més? Imagino el meu projecte al món real? És important recordar que el TFG és solament el tret de sortida a nous camins, no solament si voleu seguir en el món acadèmic sinó que és una molt bona base per a saber com enfrontar-vos a nous reptes digitals o, per què no, continuar amb el mateix tema del vostre TFG.
  6. Bibliografia. En la bibliografia es recolliran les referències normalitzades d’aquells documents utilitzats per a la realització del treball. És recomanable seguir les directrius que marca la UOC que podreu trobar a l’enllaç següent: https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/convencions/referencies-bibliografiques/criteris/index.html
  7. Annexos. Els annexos poden incloure altres materials utilitzats en el treball, massa extensos per a ser inclosos en notes o en el text. Poden ser mapes, gràfics, documents, taules de resultats de test, anàlisis, inspiracions, etc.