Taller de forma i composició: Marc conceptual i catàleg d'exemples


Gemma San Cornelio Esquerdo PID_00244601
Primera edició: febrer 2017

6. Moviment

6.4 Conclusió

La composició és un concepte present en múltiples disciplines, no només l’art o el disseny: resulta fonamental en la música i també en la dansa, per exemple, a partir del concepte de composició coreogràfica. I també ho és en el context audiovisual, reforçat per tot el desenvolupament del software compositiu (Ràfols, 2016). En aquest mòdul ens hem centrat solament en la composició en l’àmbit bidimensional, però l’espai tridimensional també es regeix per paràmetres similars, si bé amb més complexitat.

Observar la composició en altres disciplines pot enriquir de manera abrumadora el treball creatiu, tal com succeeix amb creadors com ara Michel Gondry, que utilitza nocions com la simetria, la repetició i les gradacions per dur a terme els seus videoclips musicals.