7. Rúbrica d’avaluació

Criteris d’avaluació Grau d’assoliment
No arriba al mínim (C-)  Mínim exigible (C+) Desitjable (B) Excel·lència (A)

ASPECTES FORMALS O INSTRUMENTALS 20%

Estructura, format i correcció gramatical Organització inadequada dels continguts. No se segueixen els apartats assenyalats en la guia del TFM. No hi ha un fil conductor definit.

No es respecten les normes ortogràfiques (accentuació i puntuació), el format és inadequat i no s’empra un llenguatge tècnic de rigor.

No es respecta la mida màxima de la memòria (90 pàgines, incloent els annexos).

Els continguts s’organitzen amb un fil conductor difícil de seguir ja que l’estructura és irregular, amb una clara incoherència entre els apartats o paràgrafs.

Es respecten les normes ortogràfiques, encara que s’aprecien algunes errades. El llenguatge empleat no és tècnic.

Es  respecta la mida màxima de la memòria (90 pàgines, incloent els annexos).

S’organitzen adequadament els continguts amb un fil conductor coherent, tot i que hi ha alguns paràgrafs o continguts específics mal desenvolupats.

Es respecten les normes ortogràfiques. S’empra un llenguatge tècnic, encara que hi ha algunes errades d’expressió.

Es   respecta la mida màxima de la memòria (90 pàgines, incloent els annexos).

L’organització dels continguts és adequada, seguint els apartats assenyalats a la normativa del TFM, i mostrant un fil conductor coherent i fàcil de seguir.

El nivell de redacció és apropiat, complint amb les normes ortogràfiques i emprant un llenguatge tècnic i precís.

Es  respecta la mida màxima de la memòria (90 pàgines, incloent els annexos).

Normativa bibliogràfica de la UOC
(cites, referències,
taules, figures, …)
Hi ha un escàs nombre de referències, a partir de manuals generals o fonts web sense garantia de qualitat. No se segueix una normativa, ni en les referències ni en l’ús de taules i figures. El text plagia altres autors. S’aprecien cites i referències de qualitat (principalment articles de revistes científiques) que no segueixen una normativa en la seva majoria. Hi ha cites que no estan referenciades o referències que no apareixen citades. Les taules i figures es regeixen per una normativa de forma irregular (per exemple, taula correcta però llegenda incorrecta). S’aprecien cites i referències de qualitat (articles de revistes científiques), que segueixen una normativa concreta, encara que hi ha algunes errades en la seva aplicació. També hi ha petits errors en l’ús de les taules i figures (per exemple, situar la llegenda d’una figura sobre la mateixa). S’aprecien cites i referències de qualitat (principalment articles de revistes científiques), amb una aplicació excel·lent de la normativa. També s’aprecia un bon ús de la normativa en les taules i figures.
Tria i utilització de les eines TIC adequades L’estudiant no ha estat capaç de localitzar cap informació o recurs clau per al treball.

Els productes lliurats (pla de projecte, documents intermedis, presentació, memòria) tenen defectes importants que en dificulten la lectura o la comprensió a causa d’un ús incorrecte del programari i de les eines utilitzades.

L’estudiant sap utilitzar de forma autònoma els materials i recursos de l’aula, els cercadors d’internet generalistes i la biblioteca de la UOC per a localitzar la informació bàsica.

Coneix i treballa amb les eines bàsiques per a tractar la informació (Word, Excel, InDesign, etc.).

És capaç de descarregar  i utilitzar el programari necessari per a desenvolupar el treball i actualitzar-lo.

L’estudiant sap avaluar el nivell de fiabilitat i credibilitat de les diferents fonts d’informació.

És capaç de buscar les fonts d’informació relacionades a partir d’una font inicial seguint les citacions, enllaços, bibliografia…

Treballa correctament amb les eines específiques per a tractar cada tipus d’informació (base de dades, etc.)  i amb el programari necessari per a desenvolupar el treball.

L’estudiant sap seleccionar amb rigor la informació de fonts especialitzades afins a la temàtica del treball.

Empra, si s’escau, noves eines addicionals per a millorar el procés de tractament de la informació, i també el programari específic que optimitza el desenvolupament del treball o millora el producte obtingut.

Traducció a l’anglès del resum de la memòria final La memòria no incorpora un resum en anglès o la qualitat d’aquest resum és equivalent a la sortida d’un traductor automàtic. El resum del treball en anglès és comprensible per al lector i no conté moltes errades (tot i que en pot tenir alguna). El resum del treball és clar, comprensible i no conté errades. L’estudiant tria el vocabulari tècnic de forma apropiada i el resum del treball és clar, comprensible i no conté errades.

CONTINGUTS 60%

Introducció- justificació L’estructura no és coherent, cosa que dificulta el seguiment de l’estudi o treball. No hi ha definicions bàsiques sobre els conceptes clau i no hi ha estudis o autors que sustentin la importància del treball o s’ha fet una anàlisi que ha deixat de banda els aspectes fonamentals. En la seva estructura,  manca una mica de coherència i ordre progressiu que permeti a algú no familiaritzat amb el tema seguir amb garanties la feina.
Tot i que manquen algunes definicions sobre els conceptes clau, les fonamentals estan exposades, però amb prou feines es justifica la importància del treball basant-se en estudis i autors rellevants.
La seva estructura és coherent i progressiva, i permet que algú no familiaritzat amb el tema en faci el seu seguiment. L’estudiant aporta alguna definició necessària sobre els conceptes clau i justifica la importància del treball basant-se, parcialment, en estudis i autors rellevants. Identifica tots els aspectes rellevants del problema a resoldre i és capaç d’abstreure la informació que no és rellevant del context actual. Ostenta una forta estructura coherent i progressiva, que permet a algú no familiaritzat amb el tema el seu enteniment, aportant les definicions necessàries sobre els conceptes clau. Es justifica la importància del treball d’acord amb els estudis i autors representatius de la temàtica. L’estudiant descriu com ha de ser una solució al problema, tenint en compte els trade-off que hi ha entre les diferents variables del problema (cost econòmic, eficiència, temps de desenvolupament, usabilitat, …).
Objectius i hipòtesis La seva definició no és adequada ni pertinent, i no es correspon amb el treball realitzat. La seva definició no és del tot clara ni pertinent, i presenta dissonàncies amb el treball realitzat. La seva definició és prou clara i assolible, tenint en compte el temps i els recursos disponibles, però presenta alguna dissonància amb el treball realitzat. La seva definició és clara, pertinent i s’ha establert una priorització entre els diferents objectius del projecte. Quan s’escau, s’utilitza aquesta priorització per a prendre decisions.
Mètode La metodologia és confusa, no es comprèn el procés dut a terme a la feina i és poc coherent amb els objectius del treball i té defectes importants. La metodologia és poc clara i manquen alguns apartats necessaris per a la seva comprensió completa. No és del tot coherent amb els objectius del treball. Es descriu adequadament la metodologia seguida i és coherent amb els objectius marcats, però presenta algunes llacunes per a la seva comprensió completa. Descriu perfectament la metodologia emprada i és totalment coherent amb els objectius plantejats en el treball.
Planificació temporal i dels recursos No s’ha fet una planificació del projecte tenint en compte els recursos disponibles o la planificació realitzada no és gens realista o és massa general per a ser útil per al desenvolupament del treball. S’ha realitzat un diagrama de Gantt o similar identificant les tasques i els recursos necessaris per a cada tasca (durada, responsable, …), relacions de dependència entre

aquestes.

El diagrama inclou les tasques essencials per al projecte a elaborar i la metodologia seleccionada,  i captura les relacions de dependència imprescindibles.

La planificació s’ajusta al marc temporal del projecte (data d’inici i final, calendari de fites, 300 hores de durada total).

La durada estimada per a cada tasca és coherent amb la seva complexitat, les característiques del problema i les competències de l’estudiant.

El calendari té en compte la dedicació de l’estudiant,  la disponibilitat dels recursos i les dates especials del calendari (festius, ponts, vacances, …).

L’estudiant ha tingut en compte el seu nivell de coneixement i experiència en cada àmbit del treball a l’hora d’establir la durada de les tasques.

La planificació considera explícitament les activitats pertinents de caràcter no tècnic (redacció de la memòria, elaboració de la presentació, …).

Seguiment periòdic de la planificació No es revisa l’acompliment de la planificació inicial durant l’elaboració del treball. Es detecten desviacions de la planificació quan ja són greus, però se n’identifiquen les causes i es proposen solucions per a garantir l’assoliment dels objectius (increment de la dedicació, canvis en la planificació, canvis en els objectius, …). Es detecten desviacions de la planificació abans que siguin greus.

Les causes de les desviacions aparegudes s’havien previst en l’anàlisi inicial dels riscos (exceptuant les incidències fora del control de l’estudiant).

La planificació real és propera a la planificació proposada inicialment (excloent les incidències fora del control de l’estudiant).

Els canvis proposats en la planificació (quan s’escau) són necessaris, realistes i adequats a l’estat del treball.

Producte/Resultat final El producte o resultat final no assoleix els objectius inicialment definits en el pla de treball o no assoleix una qualitat mínima ni s’ajusta als criteris, normatives i bones pràctiques de l’àrea del treball. El treball conté errades greus de conceptualització, disseny o implementació. El producte o resultat final assoleix els objectius inicialment definits en el pla de treball, no presenta cap mancança important i té una qualitat tècnica acceptable i suficient.

El producte no conté errades que afectin el seu funcionament o viabilitat. Per exemple, en el cas d’una aplicació, s’hauria d’executar i produir el resultat esperat en les situacions previstes en el treball.

Hi ha errades poc significatives en algun aspecte del desenvolupament del treball.

El producte o resultat final s’ha desenvolupat d’acord amb els criteris, normatives i bones pràctiques de l’àrea del treball. La qualitat tècnica del producte o resultat final és bona d’acord amb els criteris, normatives i bones pràctiques de l’àrea.

El desenvolupament del projecte es realitza d’acord amb les etapes i les activitats previstes en la disciplina.

El producte satisfà els criteris de qualitat rellevants al domini. Per exemple, en el cas d’un producte de programari: eficiència, usabilitat, modularitat, extensibilitat, facilitat de comprensió del codi, existència de casos de prova… Hi ha algun àmbit el grau de qualitat del qual és millorable.

El producte o resultat final s’ha desenvolupat d’acord amb els criteris, normatives i bones pràctiques de l’àrea del treball. La qualitat tècnica del producte o el resultat final és excel·lent, atenent els criteris, les normatives i les bones pràctiques de l’àrea del treball. Assoleix amb escreix els objectius inicialment definits en el pla de treball.
Conclusions, autoavaluació  i línies futures No s’indiquen ( o s’indiquen amb una clara manca de coherència) les conclusions, ni l’autoavaluació del treball, ni les futures línies d’investigació. S’aprecien unes conclusions breus encara que coherents. Amb prou feines es plantegen noves perspectives d’investigació.

L’estudiant valora el grau d’èxit i fracàs del treball a partir dels indicadors donats i els objectius inicials i justifica raonadament el nivell d’assoliment de cada indicador.

Es desenvolupen unes conclusions adequades i unes línies futures de recerca d’acord amb els continguts tractats a la feina, tot i que s’aprecia algun error en l’estructura o seqüència lògica dels continguts.

L’estudiant identifica les causes de l’èxit o el fracàs del treball, però és capaç d’argumentar críticament els motius per mitjà dels indicadors.

 

Les conclusions estan molt ben desenvolupades i són coherents amb el contingut del treball, i també amb les possibles línies futures de recerca.

DEFENSA 20%

Defensa dels resultats: Presentació i oratòria (vídeo 20 minuts màxim) La presentació no inclou els aspectes més rellevants del treball i dels resultats o, per contra, intenta reproduir la memòria al complet.

El llenguatge utilitzat no és adequat ni tècnic, i el llenguatge corporal és rígid i tens. A més, el to no té coherència amb la informació que aporta i la seva explicació no és gens clara ni ordenada, havent-hi un desajust important en el temps d’exposició.

La presentació és autocontinguda i introdueix el treball des de zero. Conté la part més rellevant de la informació de la memòria: objectius, planificació, desenvolupament i resultats.

La presentació és agradable visualment i l’estil gràfic (colors, tipus de lletra, etc.) no dificulta la comprensió dels continguts.

El llenguatge utilitzat no és del tot correcte ni tècnic, apreciant una postura i un llenguatge corporal no gaire expressiu. A més,  la seva explicació té una manca de claredat i ordre, tot i que respecta el temps màxim de l’exposició.

Visualment és sintètica i no conté un excés d’informació ni redundàncies. La presentació exposa els continguts de forma gràfica i oral més que no pas de forma textual.

El llenguatge utilitzat és correcte i una mica tècnic, apreciant un bon llenguatge corporal gairebé tota l’estona. A més, el to de veu és, en ocasions, adequat a la importància de la informació que aporta, la seva explicació és clara i prou ordenada i s’ajusta al temps d’exposició.

La presentació és visualment molt atractiva i facilita la comunicació. El llenguatge utilitzat és pertinent i tècnic, apreciant, en tot moment, un bon llenguatge corporal. A més, el to de veu és molt adequat a la importància de la informació que aporta i la seva explicació és clara i ordenada, ajustant el seu discurs al temps disponible.

La valoració del grau d’assoliment de cada indicador és realista i s’ajusta a les evidències disponibles en el projecte. L’estudiant explica críticament les conclusions que ha extret de l’activitat (què milloraria respecte de la proposta inicial i què repetiria sense canvis).

Preguntes/aclariments per al jurat La seva resposta és insuficient i demostra una manca d’argumentació o de base professional. La seva resposta és suficient, però té una manca d’argumentació o de base professional. La seva resposta és adequada, amb una molt breu argumentació o base professional. La seva resposta és molt adequada a la pregunta o aclariment, amb una bona argumentació o base professional.